akıl hastalığı

Medeni Hukukumuzda, boşanma sebepleri “özel sebepler” ve “genel boşanma sebebi” olarak iki  grupta düzenlenmiştir. Genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu boşanma sebebi genel olarak şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılmaktadır. 

Özel boşanma sebepleri ise, zina (m.161),  hayata kast, pek kötü muamele ve ağır derecede onur kırıcı davranış (m.162), haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme (m.163),  terk (m.164), akıl hastalığı (m.165) şeklinde medeni kanunumuzda sayılmıştır.

Akıl hastalığı, Türk Medeni Kanunun 165. maddesinde düzenlenen özel boşanma sebeplerinden biridir. Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması durumunda doğaldır ki diğer taraf için evlilik çekilmez bir hal alabilir. Bu durumda akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilecektir.

Aynı zamanda akıl hastaları için kısıtlama kararı alınmaktadır. Aynı Yasanın “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı” başlıklı 405. maddesinde; “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.” düzenlemesi mevcuttur.

Bu sebeple boşanma davasının açılması için akıl hastalığının evlilik sonrasında meydan gelmiş olması gerekir. Yoksa, evlenmeden önce akıl hastalığına yakalanması durumunda evlilik geçerli değildir.

Eşlerin birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması (TMK.md.145/2) veya eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının olması (TMK.md.145/3) evlenmeyi mutlak butlanla sakatlar. Mutlak butlan davası için, kanunda herhangi bir “hak düşürücü süre” öngörülmemiştir. Bu nedenle evlenme tarihi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, dava her zaman açılabilir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasında, dava akıl hastalığının tesipitiyle ispatlanmış olur. Bu durum mahkemece belirlenecek “pedagog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı” raporları, tam teşekküllü hastane raporu ve Adli tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan rapor alınarak tespit edilir.

Evlenme tarihinden önce akıl hastalığı olduğu tespit edilirse ne olur?

Evlenme tarihinde sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunup bulunmadığı veya evlenmeye engel derece akıl hastası olup olmadığı hususunun, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulundan rapor alınmak suretiyle tespit edilmesi gerekir. Buna göre mutlak butlan sebebi mevcutsa butlana karar verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda dahi evlilik, mutlak butlanla sakat olsa bile, mahkemenin bu husustaki kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğuracaktır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası içi avukat;

Eşinin akıl hastalığına yakalanması sebebiyle boşanmak isteyen müvekkil adayımız bize ulaşınız.

DEMİR HUKUK & DANIŞMANLIK