Tehdit suçunun nitelikli halleri TCK Madde 106- (2) ‘de düzenlenmiştir. Bu fıkrada belirtilen eylemlerin gerçekleşmesi halinde nitelikli tehdit suçu ve cezası meydana gelecektir. Bu hallerde 106. maddenin 1. fıkrasına göre daha ağır yaptırımlar düzenlenmiştir.

 

 

TCK’nın Hürriyete Karşı işlenen Suçlar bölümünde düzenlenen tehdit suçu kanunun 106. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir.

TCK Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

            (2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit, failin mağdur tarafıından bir şeyin yapılıp yapılmamasına yönelik, eğer istediği gerçekleşmezse başına bir kötülük geleceğini mağdura bildirmesi şeklinde tarif edebiliriz. Bu bildirmeyle mağdurun korkup korkmadığı ya da huzurunun bozulmaı şart değildir. Dolayısıyla tehdit suçu tehlike uçlarındandır, yani mağdurun iç huzurunun bozulup bozulmadığı suçun oluşması bakımından önemli değildir.

Tehdit sadece sözle işlenebilen bir suç değildir, yazı, resim, işaret gibi her türlü vasıtayla işlenebilir.uçun oluşması bu hareketin gerçekleşmesine bağlıdır.

Tehdit; hayat, vücut dokunulmazlığı, cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı dışında, başka haklara yönelik de olabilir. Kanun bu tür halleri ’’sair bir kötülük’’ ibaresiyle kapsama almıştır.

Tehdit suçunun temel şekli, kişinin hayatına, kişinin vücut ve cinsel dokunulmazlığa yönelik saldırı gerçekleştirileceği bildirilen fiiller için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Tehdit suçunun malvarlığı itibariyle ağır bir zarara uğratılacağı veya sair bir kötülük gerçekleştirileceği şeklinde ortaya çıkarsa seçimlik yaptırım öngörülmüş, 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bu suçun nitelikli halleri işlenmesi halinde yani;

  • Silahla
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ayrıca, tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde bu suçlardan da ceza verilir.

Tehdidin temel şekli ve cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli şekli için mağdurun şikayeti aranmaksızın re’sen soruşturulacak ve kovuşturulacaktır. Ancak tehdidin daha az cezayı gerektiren nitelikli şekli bakımından şikayet zorunludur.

Nitelikli Tehdit Suçu ve Cezası- Avukat

TCK Madde 106- (2) ‘de düzenlenen nitelikli tehdit suçu ve cezası bu suçun basit halinden daha ağır yaptırımlar öngörmüştür. Bu konuda uzman ceza avukatından yardım almanız faydalı olacaktır. Basit ve nitelikli tehdit suçu ve cezası ndan dolayı sanık ve müşteki vekilliği konusunda büromuzdan yardım alabilirsiniz.