İş akdi haksız şekilde işveren tarafından feshedilen işçinin kıdem alacağına ilişkin kıdem tazminatı dava dilekçesi örneğidir.

     

       ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE                                                                                                                                                                                                                                                               ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

 

DAVACI: …..

                 ….                      

VEKİLİ:   Av. Okan DEMİR

                    …….          

DAVALI : …..Ltd.Şt.

                    ….

KONU:  Adli yardım talebimizin kabulü ile haklı neden olmaksızın iş akdi işveren tarafından feshedilen müvekkilin fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; şimdilik 100 TL kıdem tazminatının iş akdinin feshinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte, 100 TL ihbar tazminatı alacağının hesaplanarak, dava tarihi itibariyle en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilimize ödenmesine karar verilmesi talebimizdir.

 HARCA ESAS DEĞER: 200 TL (FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR SAKLIDIR)

 AÇIKLAMALAR:

1-            Hizmet Süresi, Ücreti ve Diğer Sosyal Hakları:

Müvekkil 10.05.2010 tarihinden 04.04.2017 tarihine kadar …. bünyesinde temizlik personeli olarak çalışmıştır.  En son çalıştığı yer ise …………………. Aylık net kazancı 1585 TL’dir. Ayrıca işveren tarafından yol ve yemek giderleri de karşılanmıştır.

2-            İşverenin Dayandığı Fesih:

  • ……. tarihinde müvekkilin bölüm şefi …….ile tartışması sonucu herhangi bir savunma alınmadan ve ihtarat yapılmadan sözleşme feshedilmiştir.

 

  • Müvekkil, çalışmış olduğu süreç boyunca işinin gerektirdiği tüm sorumlulukları üstlenmiş ve verilen işleri özenli şekilde ifa etmiştir. Ayrıca çalışma arkadaşları tarafından sevilen ve takdir gören biridir. İş akdinin feshine kadar da herhangi bir ihtar, uyarı almamıştır.

 

  • Müvekkilin çalıştığı bölümde birden çok personel olması gerekirken, sürekli ikinci personel başka yerlerde çalıştırılmış, müvekkilin çalışma koşulları ağırlaştırılmıştır. Yapmış olduğu görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayan müvekkil buna rağmen işinden olmamak için ses etmemiş ve o bölümünde çalışmak zorunda kalmıştır. İşveren bu davranışıyla eşit işlem borcuna aykırı eylemlerde bulunmuştur.

 

  • İşten çıkarılmasına sebep olan olay ise yine o bölümde çalışması gereken ikinci kişinin başka bölümlerde çalıştırması sonucu, müvekkilin işlere yetiştirememesi sebebiyle bölüm şefinin bağırıp çağırması sonucu yaşanmıştır. Müvekkilin, işyeri düzenini bozma,işlerini savsaklama gibi bir davranışı olmamıştır.

 

  • Yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu olay, haklı nedenle fesih için kesin ve yeterli değildir.

3- Adli yardım talebimiz:

Müvekkil dava harç ve giderlerini karşılayacak durumda değildir, dilekçemiz ekinde Ankara Barosu adli yardım talepçisi olarak verilen adli yardım evrakları eklidir (EK-3). Bu sebeple adli yardımdan yararlandırılması gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:  İş kanunları, 6100 sayılı HMK. vs.

HUKUKİ DELİLLER: HMK 145. Maddesi kapsamında delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

1-            SGK Kayıtları

2-            Bilirkişi

3-            Davalı Şirketteki Personel Dosyası

4-            Tanık ( Bildirilecektir)

5-          Sair yasal tüm delil

SONUÇ VE İSTEK: Yukarıda arz ve izah edilen ve diğer nedenlerle ve mahkemenizce de takdir edilecek nedenlerle;

1- Tensip kararı ile ;

  • Adli yardım talebimizin kabulüne;
  • SGK kayıtlarının sorulmasına;
  • İşçi ile ilgili işveren kayıtlarının sorulmasına;

 2-   Fazlaya ilişkin diğer dava ve talep hakkımızı saklı tutarak;

  • 100 TL kıdem tazminatının iş akdinin feshinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte;
  • 100 TL ihbar tazminatının dava tarihi itibariyle en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte;

        Tazmin ve tahsiline;

        Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalı taraf üzerinde bırakılmasına;

        Karar verilmesini arz ve talep ederiz.  ../../2017

                                                                                  DAVACI …… VEKİLİ

                                                                              Av. Okan DEMİR

 

EKLER:

1-            Harçlandırılmış vekaletname örneği

2-            SGK hizmet dökümü

 

Kıdem Tazminatı Dava Dilekçesi – Avukat   

Kıdem tazminatı dava dilekçesi hazırlanması ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer tüm işçilik alacaklarınız için hukuk büromuzdan yardım alabilirsiniz.