Cinsel taciz suçu ve cezası sözle, yazıyla ve bilişim sistemleriyle cinsel amaçlı olarak sarf edilen söz ve davranışlar bu suçun konusunu oluşturmaktadır.

TCK Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1)

            (2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;

  1. a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  2. b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  3. c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  4. d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  5. e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel taciz suçu ve cezası, kişiyi cinsel yönden rahatsız eden ve fakat vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen  cinsel davranışlardan oluşmaktatadır. Suçun fiili, cinsel amaçlı bir davranışla mağdurun cinsel yönden rahatsız edilmesidir. Cinsel amaç olmadan yapılan arkadaşlık teklifleri ısrarcı olsa bile cinsel taciz suçunu oluşturmayacaktır. Bu durumda fiilin içeriğine göre huzur ve sükunu bozma ya da hakaret suçlarından biri oluşacaktır.

Cinsel tacizin temel şekli yani TCK 105/1 in soruşturması ve kovuşturması şikayete tabidir. Şikayetten vazgeçme durumunda soruşturma ve kovuşturma yapılamayacaktır. CMK 253/3 gereği cinsel taciz suçu için uzlaştırma prosedürü uygulanmayacaktır. TCK 105/2 de ise suçun nitelikli halleri düzenlenmiş olup bu hallerde suç şikayete tabi değildir, soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılır.

Suçun temel şekli için hapis veya adli para cezası seçimlik olarak öngörülmüştür. Hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar olabilecektir.Adli para cezası ise hükümde belirlenecek hapis cezasının gün olarak hesabı yapılıp adli para cezasına çevrilmesiyle belirlenecektir.

Nitelikli hallerden biri olan bu suçun çocuğa karşı işlenmesi durumunda verilecek ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Diğer nitelikli hallerde ise TCK 105/1’ e göre belirlenecek cezanın yarısı oranında arttırılarak belirlenecektir.

TCK 105/2’ nin son cümlesinde ise bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış şekli düzenlenmiştir. Cinsel taciz sonucunda mağdur işini bırakmak, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, fail hakkındaki ceza bir yıldan az olamayacaktır. 

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası- Avukat

TCK Madde 105- (2) ‘de düzenlenen cinsel taciz suçu ve cezası nın nitelikli halleri bu suçun basit halinden daha ağır yaptırımlar öngörmüştür. Bu konuda uzman ceza avukatından yardım almanız faydalı olacaktır. Basit ve nitelikli cinsel taciz suçu ve cezası ndan dolayı sanık ve müşteki vekilliği konusunda büromuzdan yardım alabilirsiniz.