Ceza Süre Tutum Dilekçesi,tefhimle verilen kararlarda gerekçeli kararın tebliğine kadar, kararı üst mahkemeye taşımak için verilen süreyi donduran ceza usul hukuku kurumudur. Bu başvuru 7 günlük süreye tabi olup, sürenin kaçırılması halinde kararın üst mahkemeye taşınması mümkün olmamaktadır. Bu halde karar kanun yoluna başvurulmadan kesinleşecektir. Mahkumiyet kararlarında kesinleşme ile birlikte artık infaza da başlanacağından bu başvuru yolunu kullanmak hayati öneme sahiptir.

                             

 

                         BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (…) CEZA DAİRESİNE

                                                                  Sunulmak Üzere

                                      ANKARA … AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: ../…E.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

SANIK      :  …..

MÜDAFİİ : Av. Okan DEMİR

                        Tuna Cad. 11/70 Kızılay/ANKARA

SUÇ          : Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama

İSTİNAF KONUSU KARAR: Ankara …. Ağır Ceza Mahkemesinin …./…E. Sayılı, ../../2017 tarihli kararı.

TALEP : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. ,

İstinaf nedenlerimiz ceza süre tutum dilekçesi nin kabulü ile gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile  kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim. ../../2017

                                                                                                       Av. Okan DEMİR

 

Ceza Süre Tutum Dilekçesi – Avukat

Bu başvuru 7 günlük süreye tabi olup, sürenin kaçırılması halinde kararın üst mahkemeye taşınması mümkün olmamaktadır. Ceza süre tutum dilekçesi hazırlanması veya vekil sıfatıyla istinaf mahkemesine başvuru konusunda büromuzdan yardım alabilirsiniz.